ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

H εταιρεία αναλαμβάνει σε συνεργασία με <<Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Α.Ε.Κ.Κ.>> να μεταφέρει και να παραδίδει στις συνεργαζόμενες με το <<ΣΣΕΔ Α.Ε.Κ.Κ.>> μονάδες επεξεργασίας, τα αδρανή υλικά απόβλητα εκσκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων, τα οποία παράγονται από την εκτέλεση οποιαδήποτε έργου ή ανακαίνισης.

Ανακύκλωση